ستاد دیه استان کردستان

شماره  حساب های ستاد دیه استان جهت دریافت کمک های مردمی

1139027600 :بانک تجارت

20898989077 : بانک ملت

0105951078004 : بانک ملی